Opprydding etter uetisk flåttforskning

Universitetet i Oslo bør be forsøkspersonene om unnskyldning for at de er blitt utsatt for uetisk og ulovlig forskning med mikroskopi for bakterier.

«Lars Monsens blod er et av de aller mest forurensede forskerne har sett,» opplyste Dagbladet i et sensasjonelt oppslag 10. mai 2013. To forskere ved Universitetet i Oslo hevdet at deres nye mikroskopimetode avslørte Borrelia-bakterier i blodet der andre tester feilet. Fagfolk uttrykte skepsis og fryktet at pasienter ble ført bak lyset. Noen av oss ba derfor Helsetilsynet undersøke nærmere.

Helsetilsynets dom fra mars er knusende: Forsøkspersonene har ikke gitt informert samtykke til å bli forsket på, forskerne har brutt taushetsplikten, og hele prosjektet er uforsvarlig drevet. Helsetilsynet beskriver «omfattende brudd på helseforskningsloven».

Helsetilsynet ser særlig alvorlig på at forskningen ikke var godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskning, som nettopp skal se til at forsøkspersonene velferd og integritet ivaretas, og at forskningen følger aksepterte vitenskapelige prinsipper, i tråd med Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning. Dette prosjektet ville neppe fått noen godkjenning fordi forskerne ikke sammenliknet sin metode med dagens best tilgjengelige metoder.

Mellom 40 og 70 forsøkspersoner deltok. (Forskerne klarte ikke selv å opplyse noe nøyaktig antall til Helsetilsynet!) Mange fikk med seg bilder som forskerne hadde tatt av blodet deres gjennom mikroskop. Beskjeden var at bildene viste Borrelia og andre bakterier, og at personene burde oppsøke lege for å få antibiotikabehandling. Pasientene ble, naturlig nok, overbevist om at farlige bakterier kryper rundt i blodet deres. Noen dro til fastlegen eller det lokale sykehuset, men fikk der som sant er vite at bildene er nokså verdiløse. Andre dro til en nå avskiltet Oslo-lege eller til private, tyske klinikker som villig vekk skrev antibiotikaresepter. Noen brukte titusener av kroner på dette.

Universitetet i Oslo har akseptert Helsetilsynets dom, stanset forskningen og destruert blodprøvene. Det er bra, men nå trengs en opprydding overfor pasientene. Medisinsk forskning er nemlig avhengig av pasienters tillit også i fremtiden. Forskerne selv virker lite interessert; én av dem reklamerer fortsatt for forskningsmetoden sin på Internett og skal til og med holde foredrag om den ulovlige forskningen på en alternativmedisinsk konferanse i mai. Derfor må nå universitetsledelsen ta ansvar.

Her er mitt forslag til opprydding etter denne forskningsskandalen: Universitetet bør informere forsøkspersonene om Helsetilsynets dom og be om unnskyldning for at de er blitt utsatt for ulovlig forskning. Pasienter som ønsker det, bør få medisinsk oppfølging av universitetet. Forsøkspersoner som har hatt økonomiske utlegg til videre undersøkelser eller behandling etter deltakingen, bør få tilbud om erstatning av universitetet. Og universitetet må be tidsskriftene trekke tilbake de vitenskapelige artiklene med resultater av den ulovlige og uetiske forskningen.

(Publisert i Dagbladet 29.4.2014)

 

Oppdatering 5.3.2015: Folkehelseinstituttet har i dag publisert konklusjonene av den blindede studien av Mysterud og Laanes mikroskopiering for Borrelia og Babesia:

«I en blindet studie ble det undersøkt blod fra en pasientgruppe med borreliose-lignende plager, som tidligere har fått påvist Borrelia og/eller Babesia ved mikroskopi, og blod fra en kontrollgruppe av friske personer. Laane og Mysterud ved Universitet i Oslo, utførte mikroskopi og fire mikrobiologiske laboratorier i Norge og utlandet utførte påvisning av Borrelia og Babesia med PCR-metode (DNA påvisning).

Det ble ved mikroskopi påvist flere Borrelia- og Babesia-lignende strukturer i blod fra friske enn i blod fra pasienter. Alle pasientprøver som var positive for Borrelia og/eller Babesia var negative med PCR-metode, noe som tyder på at det man ser i mikroskopet ikke er Borrelia eller Babesia.»

Dette gjør at oppryddingen overfor pasientene blir enda viktigere.

 

Les også:

«Biologi på roterommet»

«Babesiose: svar på Mysterud og Laanes utfordring»

«Monsen og pseudoborreliosen»

«En alternativmesse om flått»

«Monsen, hundene og flåtten»

«Bekymringsmelding om «Norsk Borreliose Senter»»

«Reisende i mirakelkurer»

«En epidemi av borreliose»

«Flåtten, Monsen og Luneng»

«Smitte med «kronisk borreliose» på Internett»


Publisert

i

av

Kommentarer

5 kommentarer til “Opprydding etter uetisk flåttforskning”

  1. […] «Opprydding etter uetisk flåttforskning» […]

  2. […] «Opprydding etter uetisk flåttforskning» […]

  3. […] «Opprydding etter uetisk flåttforskning» […]

  4. […] Dette aktualiserer spørsmålet om unnskyldning og erstatning til pasientene i Mysterud og Laanes forskningsprosjekt. Såvidt det er kjent, har Universitetet i Oslo ikke kontaktet pasientene for å rydde opp etter denne skandalen. […]

  5. […] «Opprydding etter uetisk flåttforskning» […]