Kritisk til statlig Ebola-plan

Planen bygger ikke på en risikovurdering, behovet for en plan er uklart, og planens innhold er i stor grad overflødig. Dette er hovedkritikken fra epidemi mot Helsedirektoratets utkast til nasjonal beredskapsplan mot Ebola-sykdommen.

Helsedirektoratet fastsatte i desember en foreløpig «Nasjonal beredskapsplan mot ebola». Samtidig ble planen sendt på høring. epidemi var ikke blant høringsinstansene, men har likevel sendt en uttalelse. Uttalelsen er sterkt kritisk til planutkastet.

epidemi peker på at loven krever at beredskapsplanen skal bygge på en risiko- og sårbarhetsanalyse, men at en slik analyse mangler.

«Faren med en slik beredskapsplan uten forutgående risiko- og sårbarhetsanalyse er at den kan føre til unødvendig bruk av ressurser på alle nivåer i helsetjenesten, fra statlige etater som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til helseforetakene og kommunene. Ressursbruken kan være unødvendig dersom risikoen er neglisjerbar, noe som i dette tilfellet faktisk er sannsynlig. Unødvendig ressursbruk går ut over andre tiltak der disse ressursene heller kunne blitt satt inn.»

Høringsuttalelsen viser til flere andre risikovurderinger som tyder på at faren for import og spredning av Ebola-sykdom i Norge sannsynligvis er neglisjerbar.

– Vi trenger helsemyndigheter som tør å stå imot og gi nøkterne vurderinger når massemediene hausser opp situasjonen, sier Preben Aavitsland, leder for epidemi.

Videre kritiseres at Helsedirektoratet kan se ut til å legge opp til å overta styringen av helsetjenesten for å «håndtere situasjonen» med et eventuelt Ebola-tilfelle i Norge.

Les hele høringsuttalelsen her.

Se vår lenkesamling om Ebola-epidemien her.


Publisert

i

av